ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥΡΙΑΝΩΝ ΣΕΛΙΑΝΩΝ ΛΙΚΟΤΙΝΑΡΙΑΝΩΝ

Περιοχή ΠΕΡΙΣΣΟΣ
Πρoέδρος ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΜΑΔΥΤΟΥ 31 ΤΚ 14232 ΠΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλέφωνο 210-27.71.029
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα